កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ៤២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤២/១៦-០២-២១ ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច ឃុន លាងម៉េង រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៨៣ ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៨៣/២៥-០៩-២០ ប្តឹងសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដី និងផ្ទះ ឃុន លាងម៉េង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៨៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៨៣/០៧-១២-២០ ប្តឹងសុំមោឃភាពកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី ឃុន លាងម៉េង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៨៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨៤/១៦-០២-២១ ប្តឹងសុំអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ដី ឃុន លាងម៉េង រាជធានីភ្នំពេញ