កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨៩ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨៩/១៩-០១-១៨ ឆបោក អិន វ៉ានវិបុល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥៤០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥៤០/២៨-១២-១៨ រួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៤៤៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៤៤៨/១១-១២-១៨ រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល និងប្រើឯកសារក្លែងក្លាយដោយចេតនានៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកំពត
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៤៩៤ ចុះ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៩៤/២៤-០៤-១៩ លួចលក់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃ អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៩០៩ ចុះ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩០៩/៣១-០៧-១៨ ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥៩០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥៩០/២៦-១២-១៩ ហិង្សាដោយចេតនា អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តបាត់ដំបង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥៤២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥៤២/១៧-១២-១៩ ឆបោក អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៦០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៦០/២៩-០៧-២០ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១០៧ ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១០៧/២០-០៧-២០ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អិន វ៉ានវិបុល រាជធានីភ្នំពេញ
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១២១ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១២១/២៧-០៧-២០ រំលោភលើទំនុកចិត្ត អិន វ៉ានវិបុល រាជធានីភ្នំពេញ
១១ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៧៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៧៥/០៣-០៨-២០ ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា (បង្គោលព្រំដី) អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកំពត
១២ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៩៩ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៩៩/១០-០៨-២០ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា (ឆក់កាបូប) អិន វ៉ានវិបុល រាជធានីភ្នំពេញ
១៣ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៨៧ ចុះ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៨៧/០៣-០៨-២០ ឆបោក និងក្លែងបន្លំ (ក្លែងលិខិត) អិន វ៉ានវិបុល ខេត្តកំពត