ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 395 19-11-2020 152 11-09-2020 សុំលុបរក្សការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 387 19-11-2020 144 26-08-2020 ប្តឹងជំទាស់ (រក្សាការពារ)
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 386 19-11-2020 93 11-06-2020 សុំលុបដីការក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 368 16-11-2020 52 31-03-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 367 16-11-2020 52 12-03-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 366 16-11-2020 180 26-09-2018 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 273 19-10-2020 133 30-07-2020 បណ្តឹងជំទាស់ (រក្សាការពារ)
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 249 14-10-2020 141 12-08-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 248 14-10-2020 132 28-07-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 237 14-10-2020 59 19-03-2020 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 166 14-10-2020 113 22-06-2020 លី ឆេងណាន , លី យូម៉ុក
យឹម ម៉ូលីតា
ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ