ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4611 20-01-2022 70 31-03-2021 រក្សារការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4610 20-01-2022 163 01-11-2021 រក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4609 20-01-2022 159 22-10-2021 រក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4602 21-01-2022 132 22-09-2021 ប្ដឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4601 21-01-2022 178 26-11-2020 ប្ដឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4591 26-01-2022 46 24-02-2020 រក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4588 26-01-2022 146 20-09-2021 រក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4572 18-01-2022 145 17-09-2021 រក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4566 18-01-2022 65 16-03-2021 រក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4561 13-01-2022 130 10-08-2020 រក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4558 13-01-2022 154 06-09-2018 រក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4555 13-01-2022 15 05-01-2021 រក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4552 13-01-2022 51 24-02-2021 រក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4550 13-01-2022 182 10-09-2019 រក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4495 13-01-2022 73 23-04-2020 ហាមឃាត់នូវអចលនវត្ថុ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4455 06-01-2022 35 02-02-2021 រក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4399 11-01-2022 162 26-10-2021 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4323 27-12-2021 134 25-08-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4318 27-12-2021 168 11-11-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 4299 27-12-2021 158 04-12-2019 ប្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ)
Page 1 of 15