ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6297 29-06-2022 63 10-05-2022 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6286 29-06-2022 29 26-01-2022 រក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6152 15-06-2022 41 21-03-2022 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6145 15-06-2022 140 08-09-2021 រក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6121 13-06-2022 53 21-04-2022 រក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6117 13-06-2022 14 28-01-2022 រក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 6012 02-06-2022 181 08-12-2021 ប្តឹងសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5942 23-05-2022 108 15-06-2020 ប្តឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5941 23-05-2022 5 04-01-2021 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5925 24-05-2022 27 25-02-2022 ប្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ)
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5850 13-05-2022 27 18-03-2021 រក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5838 17-05-2022 178 07-12-2021 ប្តឹងសុំចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5835 17-05-2022 39 16-03-2022 ប្តឹងសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5832 25-05-2022 78 04-05-2020 រក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5807 11-05-2022 44 23-03-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5787 11-05-2022 38 15-03-2022 រក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5754 05-05-2022 118 06-08-2021 ប្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ)
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5672 02-05-2022 201 16-12-2020 រក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5652 26-04-2022 14 28-01-2022 ប្តឹងតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ានឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 5643 26-04-2022 94 25-06-2021 សុំប្តឹងតវ៉ានឹងដីកាសម្រេចលេខ ១៥ដកសក្រ V "រ"
Page 1 of 19