ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8950 03-04-2023 110 19-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8949 03-04-2023 3 16-02-2023 ប្តឹងសុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8948 03-04-2023 132 01-07-2022 ប្តឹងសុំផ្អាកការអនុវត្តបណ្តោះអាសន្ន
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8915 29-03-2023 8 26-01-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកចោលរក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8908 29-03-2023 103 08-08-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8897 23-03-2023 149 24-11-2022 រក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8889 22-03-2023 131 05-10-2022 សុំចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8877 30-03-2023 129 03-10-2022 ដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8875 23-03-2023 158 19-12-2022 សុំចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8837 21-03-2023 9 27-01-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8797 16-03-2023 13 31-01-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8676 07-03-2023 2 02-01-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8675 07-03-2023 156 08-12-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8654 22-03-2023 155 06-12-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8652 22-03-2023 116 02-09-2022 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8650 22-03-2023 95 11-07-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8624 14-03-2023 146 22-11-2022 សុំផ្អាកការប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញជាបណ្តោះអាសន្ន
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8582 09-03-2023 3 11-01-2023 ប្តឹងតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8561 15-03-2023 159 20-12-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8525 03-03-2023 123 16-09-2022 រក្សាការពារ
Page 1 of 26