ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1745 05-05-2021 47 22-02-2021 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេច
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1744 05-05-2021 37 05-02-2021 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1713 21-04-2021 28 19-01-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1712 21-04-2021 16 18-01-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1711 21-04-2021 1 04-01-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1700 21-04-2021 42 16-02-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1658 06-04-2021 29 21-01-2021 បណ្តឹងជំទាស់
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1624 05-04-2021 19 11-01-2021 រក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1568 23-03-2021 19 11-01-2021 រក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1567 23-03-2021 15 05-01-2021 រក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1566 23-03-2021 6 05-01-2021 រក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1540 16-03-2021 178 26-11-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1539 16-03-2021 114 22-06-2020 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1525 10-03-2021 14 04-01-2021 បព្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ)
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1498 09-03-2021 164 20-10-2020 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែនបណ្តឹង
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1497 09-03-2021 230 04-12-2018 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1496 09-03-2021 37 05-02-2021 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាស្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1492 11-03-2021 89 01-06-2020 រក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1489 11-03-2021 19 11-01-2021 រក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 1488 11-03-2021 15 05-01-2021 រក្សាការពារ
Page 1 of 5