ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7802 13-12-2022 138 28-10-2022 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7800 13-12-2022 90 01-07-2022 រក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7754 01-12-2022 256 19-10-2015 រក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7745 01-12-2022 18 11-01-2021 រក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7744 01-12-2022 34 02-02-2021 រក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7743 01-12-2022 58 05-03-2021 រក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7717 28-11-2022 17 08-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7716 28-11-2022 14 12-07-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7714 28-11-2022 115 30-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7713 28-11-2022 30 27-10-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7709 30-11-2022 101 27-07-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7703 05-12-2022 73 01-06-2022 ជំទាស់ដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7689 28-11-2022 190 05-09-2022 ប្ដឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេច
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7688 28-11-2022 119 09-09-2022 ប្ដឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេច
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7687 28-11-2022 112 19-08-2022 ប្ដឹងជំទាស់និងដីកាសម្រេច
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7649 21-11-2022 26 24-01-2022 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7648 21-11-2022 174 01-12-2021 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7646 21-11-2022 32 01-03-2022 សុំចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7617 18-11-2022 118 08-09-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 7614 18-11-2022 124 19-09-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
Page 1 of 23