ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14925 17-06-2024 42 24-04-2024 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14774 29-05-2024 20 06-03-2024 បណ្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14709 28-05-2024 67 07-05-2018 រក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14685 24-05-2024 47 03-05-2024 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14684 24-05-2024 35 26-03-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14683 24-05-2024 59 21-03-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14613 16-05-2024 54 01-03-2021 រក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14612 16-05-2024 18 11-01-2021 រក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14607 16-05-2024 11 31-01-2024 រក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14587 16-05-2024 64 02-04-2024 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលុបចោនីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំមួយផ្នែក
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14586 16-05-2024 47 21-02-2024 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14585 16-05-2024 22 08-01-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14553 08-05-2024 36 30-01-2024 ប្តឹងសុំបែងចែកមរតក
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14550 08-05-2024 77 13-06-2022 រក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14548 08-05-2024 30 14-03-2024 រក្សាការពារ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14543 08-05-2024 62 26-03-2024 សុំអនុវត្តដោយបង្ខំ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14542 08-05-2024 28 21-02-2023 ពាក្យសុំអនុវត្តសាលក្រមឱ្យរុះរើដោយបង្ខំ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14518 07-05-2024 14 02-02-2024 ប្ដឹងសុំដីកាសម្រេច
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14497 07-05-2024 21 06-03-2024 ប្ដឹងសុំដីការក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14454 03-05-2024 39 05-02-2024 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
Page 1 of 32