ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11766 26-09-2023 106 25-07-2023 ប្តឹងសុំលុបដីកាសម្រេច
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11765 26-09-2023 67 07-05-2018 ប្តឹងសុំជំទាស់ដីកាសម្រេច
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11764 26-09-2023 1 03-01-2022 ជំនុំជម្រះសារជាថ្មី
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11763 26-09-2023 1 13-01-2023 ជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11758 25-09-2023 140 31-10-2022 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11757 25-09-2023 98 05-07-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11756 25-09-2023 92 27-06-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11755 25-09-2023 29 11-08-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11754 25-09-2023 27 13-03-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11287 04-09-2023 173 24-11-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11261 21-08-2023 140 31-10-2022 ប្តឹងជំទាស់ដីការសម្រេច
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11260 21-08-2023 20 24-08-2022 ប្តឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11259 21-08-2023 76 07-06-2023 ប្តឹងទាមទារដីកាសម្រេច
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11258 21-08-2023 57 22-05-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីការសម្រេច
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11003 24-08-2023 430 04-04-2023 ឆបោក
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10958 16-08-2023 5 02-01-2023 ទាមទារប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ថ្លៃភ្លើង ទឹក
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10955 09-08-2023 1 13-01-2023 ជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10660 26-07-2023 132 01-07-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10321 07-07-2023 17 15-02-2023 រក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10318 21-06-2023 27 13-03-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីការសម្រេច
Page 1 of 30