កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ
បន្ទប់ សាលទី ១
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ១)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ១ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១/០៤-០១-២១ ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច ប្លង់ សំណាង ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ១៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៦/១៨-០១-២១ ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច ប្លង់ សំណាង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ២៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៨/១៩-០១-២១ ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច ប្លង់ សំណាង ខេត្តកណ្តាល
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ១
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ១)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៣២/១៨-១១-១៩ សុំរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀង និងទារសំណង ប្លង់ សំណាង បង្វិលពីកំពូល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៣៨ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៣៨/២៨-០៨-២០ ប្តឹងសុំទាមទារប្រាក់ ប្លង់ សំណាង បង្វិលពីកំពូល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣៦២ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣៦២/១២-០៦-២០ សុំឱ្យគិតការប្រាក់តាមច្បាប់ ប្លង់ សំណាង បង្វិលពីកំពូល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៤៥២ ចុះ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៥២/២៤-០៧-២០ សុំលែងលះប្រពន្ធ ប្លង់ សំណាង ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៤៧២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៧២/០៣-០៨-២០ ប្តឹងសុំលែងលះប្រពន្ធ ប្លង់ សំណាង ខេត្តកណ្តាល