កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៦៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៦៤/១៦-០៥-១៩
លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៣១៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣១៥/០៦-១១-១៨ ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៦១ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៦១/០២-០៧-១៨
ដឹកជញ្ជូន និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៦៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៦៦/០៧-១០-១៩
លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៧២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៧២/០៧-០៤-២០
ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ខេត្តស្វាយរៀង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៦៦ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៦៦/២៧-០៤-២០ រក្សាទូក និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១១ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១១/១០-០១-២១
ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២០៤ ចុះ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២០៤/០១-០២-២១ ឆបោក ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៦២ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៦២/២៧-០១-២១
ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ខេត្តស្វាយរៀង
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥១ ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥១/២៥-០១-២១ រំលោភសេពស្ថវៈ មានស្ថានទម្ងន់ទោស ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ ខេត្តព្រៃវែង
១១ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៦៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៦៤/១៣-០៧-២០
ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ទិតសុទ្ធី បូរ៉ាល័ក្ខណ៍ រាជធានីភ្នំពេញ