កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងសភាស៊ើបសួរ
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ជនត្រូវចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងសភាស៊ើបសួរ លេខ ១៣១ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣១/១២-០៧-២១ លួច សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងសភាស៊ើបសួរ លេខ ១៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣២/១២-០៧-២១ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ឆក់ និងទូរស័ព្ទដៃ) សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងសភាស៊ើបសួរ លេខ ១៣៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣៤/១២-០៧-២១ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងសភាស៊ើបសួរ លេខ ១៣៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣៨/១២-០៧-២១ ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ