កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ១៨៣ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៨៣/១០-០៩-១៩ ប្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ) សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ១៩១ ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៩១/២០-០៩-១៩ ប្តឹងជំទាស់(រក្សាការពារ) សួស សំអាត ខេត្តព្រះសីហនុ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣១១ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣១១/២៦-០៥-២០ បញ្ជាក់អត្ថិភាពនៃសន្តិជន សួស សំអាត ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៩៥ ចុះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៩៥/៣០-០៩-២០ ទទួលស្គាល់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សួស សំអាត ខេត្តកំពត
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៨១ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៨១/០៤-១២-២០ មោឃភាពកិច្ចព្រមព្រៀង សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១៨៤ ចុះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៨៤/៣០-០៥-២១ សុំទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ផ្តាច់ សួស សំអាត ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ២៨៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៨៦/១៨-០៥-២០ សុំឲ្យអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យា សួស សំអាត ខេត្តបាត់ដំបង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៧០១ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧០១/១៧-១២-២០ សុំរំលាយកិច្ចសន្យាម៉ៅការសាងសង់ សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ