កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះសម្រេចរក្សាការពារ លេខ ៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៦/០៤-០១-២១ រក្សាការពារ ងួន រតនា ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១១២ ចុះ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១១២/០១-០៣-២១ ប្តឹងទាមទារដី ងួន រតនា ខេត្តសៀមរាប
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១១៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១១៥/១០-០៩-១៩ ប្តឹងសុំបែងចែកមរតក ងួន រតនា ខេត្តកំពង់ចាម
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៥៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៦៥៥/១២-១២-១៨ ប្តឹងសុំលែងលះ ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១៧៦ ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១៧៦/២០-០៥-២១ ប្តឹងសុំលែងលះ ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៤៣៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៤៣៨/១៥-០៧-២០ ប្តឹងទាមទារប្រាក់ ងួន រតនា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១៨០ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១៨០/១៦-០៣-១៨ ប្តឹងទាមទារប្រាក់ ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣០២ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៣០២/២១-០៥-២០ ប្តឹងទាមទារប្រាក់ ងួន រតនា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១២/០៤-០១-២១ ប្តឹងទាមទារប្រាក់ ងួន រតនា ខេត្តកណ្តាល
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦/០៤-០១-២១ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៨២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៨២/១៦-០៦-២១ ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវិកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្ដិសុខសង្គម យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥២៨ ចុះ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥២៨/៣១-០៣-២០ ចាត់ចែង និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន យន់ ណារ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៣២/២១-១០-១៩ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៧៨៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៧៨៦/០៩-១២-២០ ឆបោក យន់ ណារ៉ុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៦៦៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៦៦៥/១០-១១-២០ បរិហាបង្កាច់កេរិ៍ យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៣៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៣៦/០២-១០-១៩ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្ដអំពើហិង្សា យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៦៣៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៦៣៥/០៣-១១-២០ ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន (អគ្គីសនី) យន់ ណារ៉ុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៩៤៧ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩៤៧/២៦-០៩-១៧ បរិហាកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ យន់ ណារ៉ុង ខេត្តកំពង់ចាម
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី សំណុំរឿងស្រូបទោស
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់, ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ, រាជធានី/ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង សំណុំរឿងស្រូបទោស លេខ ២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៥/២៧-១០-២០ សុំស្រូបទោស យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង សំណុំរឿងស្រូបទោស លេខ ៩ ចុះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩/៣០-០៣-២១ សុំស្រូបទោស យន់ ណារ៉ុង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង សំណុំរឿងស្រូបទោស លេខ ១១ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១/១៦-០៦-២១ សុំស្រូបទោស យន់ ណារ៉ុង ខេត្តព្រៃវែង