កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ១
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ (សាលទី ១)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៧៥៨ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៧៥៨/០២-១២-២០ ហិង្សាដោយចេតនា ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៩៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៩៣/០៨-០៧-១៩ ប្តឹងបរិហារបង្កាច់កេរ្តិ៍ ស៊ិន វិសាល ខេត្តស្វាយរៀង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨១៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨១៦/១៦-០៧-១៨ ឆបោក ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៧៩៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៧៩៣/០៩-១២-២០ ឆបោក ស៊ិន វិសាល ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៤៩៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៤៩៣/០៩-១២-១៩ ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា ស៊ិន វិសាល ខេត្តកំពត
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៤៣៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៣៩/០៥-០៤-១៨ សមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្ម ស៊ិន​ វិសាល សាលាឧទ្ធរណ៍
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៤០០ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៤០០/០៧-១២-២១ បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ ស៊ិន វិសាល សាលាឧទ្ធរណ៍
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៤២៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៤២៨/១៤-១២-២១ គំរាមកំហែង ស៊ិន វិសាល សាលាឧទ្ធរណ៍