កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៣១ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៣១/២៨-០៤-២៣ ជួញដូរ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន លី សុខហេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៦៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៦៦/០៩-០៥-២៣ ជួញដូរ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន លី​ សុខលេង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨០៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨០៣/០៥-០៧-២៣ មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៧៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 01:00
៦៧៩/០៩-០៦-២៣ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២០៨ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២០៨/០២-១០-២៣ លួចលក់អចលនវត្ថុរបស់អ្នកដទៃ និងរំលោភលើទំនុកចិត្ត លី សុខលេង ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២២៥/០៥-១០-២៣ រក្សាទុក ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន លី សុខលេង ខេត្តព្រៃវែង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២២០ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២២០/០៤-១០-២៣ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន លី សុខលេង ខេត្តស្វាយរៀង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២០៧ ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២០៧/២៩-០៩-២៣ ឆបោក ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងសមគំនិតក្នុងអំពើឆបោក និងសម្អាតប្រាក់ លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៦៩ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៦៩/១៨-១០-២៣ មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ជួញដូរបាន លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៣៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៣៨/១០-១០-២៣ ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ