កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ១
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ១)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៥៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៥៦/០៥-០៥-២៣ សន្និដ្ឋិភាពជាមួយបរទេស អ៊ឹម វណ្ណៈ, ឃុន សូណា, លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ