កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ១
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ១)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៣៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣៥/០៤-០១-២៤ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា អ៊ិត សុធា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៩ ចុះ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៩/១១-០១-២៤ រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អ៊ិត សុធា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨៤/១២-០១-២៤ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អ៊ិត​ សុធា ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១៦/១៨-០១-២៤ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នុវសារធាតុញៀន អ៊ិត សុធា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣២/២២-០១-២៤ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អ៊ិត សុធា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៧ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៧/០២-០១-២៤ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អ៊ិត សុធា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៧ ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៧/២២-០១-២៤ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន អ៊ិត សុធា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២៤១ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៤១/០៧-០២-២៤ លួច អ៊ិត សុធា ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៣៥៧ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣៥៧/២៨-០២-២៤ សមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្ម អ៊ិត សុធា ខេត្តតាកែវ