កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៣៤ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៦៣៤/០៧-១២-២៣ ប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីទាមទារមោយភាពប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១៨៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១៨៩/០៦-០៤-២៣ ទាមទាររំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់ និង ទាមទារប្រាក់ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣១៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៣១៨/១៨-០៧-២៣ ទាមទារដី និងផ្ទះ ស៊ិន វិសាល ខេត្តកំពង់ចាម
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ២៧២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
២៧២/១៥-០៦-២៣ ទាមទារប្រាក់ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៦៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៦៣២/០៦-១២-២៣ ទាមទារដីស្រែ ស៊ិន វិសាល ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣១៣ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៣១៣/១៧-០៧-២៣ ទាមទារប្រាក់ ស៊ិន វិសាល ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១/០២-០១-២៤ ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៣០/២៤-០១-២៤ ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចលែងលះ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១១៣ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
១១៣/១៤-០៨-២៣ ប្តឹងជំទាស់ដិកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៨ ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 14:00 ដល់ 17:00
៨/២៩-០១-២៤ ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ស៊ិន វិសាល រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ៣
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ៣)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៩០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៩០/២៩-០១-២៤ រំលោភលើទំនុកចិត្ត សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២០៥ ចុះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២០៥/៣០-០១-២៤ ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស សួ​ស សំអាត ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២២៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២២៣/០២-០២-២៤ ឆបោក សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២៣២ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៣២/០២-០២-២៤ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស សួស​ សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៣០ ចុះ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៣០/២១-០៦-២៣ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា សួស សំអាត រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥៦៣ ចុះ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥៦៣/០៦-១២-២២ រំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ សួស​ សំអាត ខេត្តកណ្តាល