កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ៥
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ៥)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ១៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥/១១-០១-២៤ សុំអនុវត្តកិច្ចសន្យាកក់ឬលក់ដី ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ២២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២២៥/១០-០៦-២៣ សុំទាមទារប្រាក់ ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៣៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣៤/១៧-១១-២៣ សុំជំនុំជម្រះសារជាថ្មី ឃុន សូណា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៤៤៣ ចុះ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៤៣/២៦-០៩-២៣ សុំអោយចុងចម្លើយសងសំណងជួសជុលការខូចខាត ឃុន សូណា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច
បន្ទប់ សាលទី ៥
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ (សាលទី ៥)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ១៨ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៨/០៩-០១-២៤ សុំបែងចែកមរតក ឃុន សូណា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៥/២២-០១-២៤ សុំដីកាសម្រេចទទួលបន្តមរតក ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ២៣៤ ចុះ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៣៤/០៥-១២-២២ សុំលុបការអនុវត្តដោយបង្ខំ ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ៦០ ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 09:00 ដល់ 11:00
៦០/២២-០៣-២៤ សុំអនុវត្តដោយបង្ខំ ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ៨០ ចុះ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨០/២៩-០៤-២៤ សុំអនុវត្តដោយបង្ខំ ឃុន សូណា រាជធានីភ្នំពេញ