កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៤១២ ចុះ ថ្ងៃទី ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤១២/០២-០៤-១៨ ប្រមូលផល អនុផលព្រៃឈើគ្មានការអនុញ្ញាត ងួន រតនា បង្វិលពីកំពូល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៨៨៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៨៨៦/០៤-០៦-២០ ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស ងួន រតនា ខេត្តរតនគីរី
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៩១ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៩១/២៨-១០-១៩ ឃាតកម្ម ងួន រតនា ខេត្តបាត់ដំបង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១១០៨ ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១១០៨/២០-០៧-២០ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៣០៩ ចុះ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣០៩/២៥-០២-២១ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៥៦ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៦/០៤-០១-២១ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា​ ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៧ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៧/០៤-០១-២១ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៤៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៤៩/០៤-០១-២១ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៣៨ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៣៨/១៧-០៥-២២ រក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា ខេត្តកណ្តាល
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៧០ ចុះ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៧០/០១-០៦-២២ ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
១១ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៦៨២ ចុះ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៦៨២/០១-០៦-២២ រំលោភលើទំនុកចិត្ត ងួន រតនា រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី សំណុំរឿងស្រូបទោស
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់, ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ, រាជធានី/ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង សំណុំរឿងស្រូបទោស លេខ ១៨ ចុះ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៨/០៤-០៦-១៨ ស្រូបទោស ងួន រតនា បង្វិលពីកំពូល