កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី
បន្ទប់ សាលទី ៥
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ (សាលទី ៥)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥១៤ ចុះ ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥១៤/២២-១១-២២ ទាមទារប្រាក់ លី សុខលេង ខេត្តតាកែវ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥២៥/២៨-១១-២២ សុំរុះរើផ្ទះ លី សុខលេង ខេត្តកណ្តាល
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៤៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៤៤/១៥-១២-២២ ប្តឹងសុំសាលក្រមទទួលស្គាល់ជាមនុស្សតែម្នាក់ លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៤០ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៤០/១៤-១២-២២ ​បណ្តឹងតវ៉ាក្នុងនាមតតិយជន លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥៥០ ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥៥០/២០-១២-២២ សុំទាមទារប្រាក់ លី សុខលេង ខេត្តព្រៃវែង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងរដ្ឋប្បវេណី លេខ ៥០២ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៥០២/១៤-១១-២២ សុំសាលក្រមទាមទារឱ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ច លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច
បន្ទប់ សាលទី ៥
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ (សាលទី ៥)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ចុងចម្លើយ ដើមចោទ កម្មវត្ថុបណ្តឹង ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងដីកាសម្រេច លេខ ២៤៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៤៤/១៩-១២-២២ សុំលុបដីការក្សាការពារ លី សុខលេង រាជធានីភ្នំពេញ