ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15269 22-07-2024 43 26-04-2024 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15262 23-07-2024 58 20-05-2024 ប្តឹងជំទាស់ នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15228 17-07-2024 52 06-05-2024 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15222 17-07-2024 19 23-01-2017 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15218 17-07-2024 17 22-02-2024 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15177 15-07-2024 134 28-06-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីការក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15176 15-07-2024 113 14-08-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15165 15-07-2024 5 26-01-2024 ប្តឹងរក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15164 15-07-2024 80 31-07-2023 ប្តឹងសុំរក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15085 05-07-2024 138 29-05-2024 ប្តឹងទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15084 05-07-2024 136 28-05-2024 ប្តឹងទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 15083 05-07-2024 38 18-04-2024 ប្តឹងទាស់នឹងដីកាសម្រេចលុបចោលដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14925 17-06-2024 42 24-04-2024 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14774 29-05-2024 20 06-03-2024 បណ្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14709 28-05-2024 67 07-05-2018 រក្សាការពារ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14685 24-05-2024 47 03-05-2024 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14684 24-05-2024 35 26-03-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14683 24-05-2024 59 21-03-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14613 16-05-2024 54 01-03-2021 រក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14612 16-05-2024 18 11-01-2021 រក្សាការពារ
Page 1 of 33