ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 3206 21-09-2021 26 27-07-2021 ប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រម
2 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 2249 25-06-2021 6 25-01-2021 ប្តឹងដិតចិត្តលោកចៅក្រម ញឹម ពិសាល
3 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 1486 05-03-2021 3 18-01-2021 ដិតចិត្ត
4 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 1483 05-03-2021 2 05-01-2021 បណ្តឹងដិតចិត្ត
5 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 1365 18-02-2021 3 21-06-2011 ដិតចិត្ត
6 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 1179 08-02-2021 53 09-09-2020 បណ្តឹងដិតចិត្ត
7 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 944 26-01-2021 61 19-10-2020 ប្តឹងដិតចិត្ត
8 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 782 20-01-2021 66 27-11-2020 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចលើបណ្តឹងដិតចិត្ត
9 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 780 19-01-2021 69 11-12-2020
ប្តឹងដិតចិត្ត
10 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 588 30-12-2020 37 06-07-2020
ប្តឹងដិតចិត្ត
11 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 583 28-12-2020 69 11-12-2020
ប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រម រស់ ពិសិដ្ឋ
12 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 258 14-10-2020 34 29-06-2020 ដិតចិត្ត
13 ដីកាសម្រេចអំពីបណ្ដឹងដិតចិត្ត​ (រឿងរដ្ខប្បវេណី) 247 14-10-2020 49 14-08-2020 បណ្តឹងដិតចិត្ត