ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2797 20-08-2021 120 10-07-2020 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2780 03-08-2021 171 21-10-2020 រក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2779 03-08-2021 73 23-04-2020 រក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2773 20-08-2021 2 02-01-2020 រក្សាការពារ
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2747 04-08-2021 50 24-02-2021 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2746 04-08-2021 166 27-08-2019 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំព៉ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2710 02-08-2021 27 04-02-2021 បែងចែកមរតក
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2706 02-08-2021 20 17-01-2020 បែងចែកមរតក
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2702 02-08-2021 180 24-11-2020 រក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2690 12-08-2021 98 28-06-2021 សុំដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2689 12-08-2021 79 09-06-2021 ហាមឃាត់កូនបំណុលមិនឲ្យលក់ដូរ ជួល បញ្ចាំ លើអគារទំហំ ៤០៥៣ម៉ែត្រការ៉េ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2688 12-08-2021 73 07-06-2021 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2679 12-08-2021 146 24-08-2020 រក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2665 30-07-2021 158 04-12-2019 រក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2658 30-07-2021 176 16-11-2020 រក្សាការពារ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2626 29-07-2021 4 04-01-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអនុវត្តជំនួស
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2619 21-07-2021 193 07-12-2020 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2580 15-07-2021 138 10-08-2020 រក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2578 15-07-2021 148 27-08-2020 រក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 2577 15-07-2021 48 03-03-2021 រក្សាការពារ
Page 1 of 9