ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8221 24-02-2023 149 24-11-2022 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8208 20-02-2023 121 14-09-2022 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេចលើកចោលពាក្យសុំរក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8179 23-02-2023 155 06-12-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8177 23-02-2023 201 17-10-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8175 23-02-2023 110 19-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8174 23-02-2023 119 09-09-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8122 01-03-2023 148 22-11-2022 រក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8120 01-03-2023 150 25-11-2022 រក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8095 15-02-2023 153 28-11-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច (រក្សាការពារ)
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8094 24-02-2023 72 23-04-2020 ប្តឹងតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8093 24-02-2023 84 22-06-2022 ប្តឹងតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8064 16-02-2023 144 16-11-2022 ប្តឹងតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8063 16-02-2023 120 20-09-2022 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8041 09-02-2023 4 06-01-2022 បណ្តឹងជំទាស់ចំពោះដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8035 09-02-2023 116 13-06-2022 ប្តឹងជំទាស់ (មរតក)
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8032 09-02-2023 33 01-03-2022 ប្តឹងជំទាស់ (រក្សាការពារ)
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8021 07-02-2023 74 07-06-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8020 07-02-2023 140 30-10-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8019 07-02-2023 50 09-12-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 8018 07-02-2023 115 30-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
Page 1 of 25