ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 សាលដីកាសភារដ្ឋប្បវេណី 1307 17-02-2021 632 18-11-2019 សុំរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀង និងទារសំណង
2 សាលដីកាសភារដ្ឋប្បវេណី 726 12-01-2021 550 03-09-2020 ប្តឹងទាមទារប្រាក់
3 សាលដីកាសភារដ្ឋប្បវេណី 549 23-12-2020 34 04-12-2020 ដីកាសម្រេចលុបចោលពាក្យសុំ
4 សាលដីកាសភារដ្ឋប្បវេណី 208 21-10-2020 916 08-06-2020 លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស