កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ
បន្ទប់ សាលទី ២
កម្មវិធីលំអិត

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ (សាលទី ២)
ល.រ លេខសំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ បទចោទប្រកាន់ ក្រុមប្រឹក្សា មកពី ផ្សេងៗ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៥១២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៥១២/០៧-១០-២០ គំរាមកំហែង គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
២៥/១៩-០៧-២២ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៩៧៤ ចុះ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩៧៤/៣០-០៨-២១ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១២៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១២៥/១៧-០១-២២ មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៩០៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៩០៤/១៤-០៧-២២ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៧៣១ ចុះ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៧៣១/១៤-០៦-២២ ឆបោក និងក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១៣៦៤ ចុះ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១៣៦៤/១៨-១១-១៩ រំលោភសេពសន្ថវៈ គឹម ដានី ខេត្តសៀមរាប
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៧៥ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៧៥/១៩-០៨-២២ ជួញដូរ​ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៤៩ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៤៩/០៩-០៨-២២ ប៉ុនប៉ងលួច រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
១០ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៤២ ចុះ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៤២/០៩-០៨-២២ ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
១១ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ១០៨៦ ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
១០៨៦/១៩-០៨-២២ លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស គឹម ដានី រាជធានីភ្នំពេញ
១២ សំណុំរឿង ជំនុំជម្រះរឿងព្រហ្មទណ្ឌ លេខ ៣៣៥ ចុះ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២ ជម្រះម៉ោង 08:00 ដល់ 11:00
៣៣៥/០១-០៣-២២ សមគំនិតក្នុងអំពើឆបោក គឹម ដានី ខេត្តកណ្តាល