ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14607 16-05-2024 11 31-01-2024 រក្សាការពារ
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14587 16-05-2024 64 02-04-2024 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលុបចោនីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំមួយផ្នែក
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14586 16-05-2024 47 21-02-2024 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14585 16-05-2024 22 08-01-2024 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14553 08-05-2024 36 30-01-2024 ប្តឹងសុំបែងចែកមរតក
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14550 08-05-2024 77 13-06-2022 រក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14548 08-05-2024 30 14-03-2024 រក្សាការពារ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14543 08-05-2024 62 26-03-2024 សុំអនុវត្តដោយបង្ខំ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14542 08-05-2024 28 21-02-2023 ពាក្យសុំអនុវត្តសាលក្រមឱ្យរុះរើដោយបង្ខំ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14518 07-05-2024 14 02-02-2024 ប្ដឹងសុំដីកាសម្រេច
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14497 07-05-2024 21 06-03-2024 ប្ដឹងសុំដីការក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14454 03-05-2024 39 05-02-2024 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14433 30-04-2024 26 12-03-2024 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14288 08-04-2024 37 30-01-2024 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14287 08-04-2024 48 03-03-2021 ប្តឹងជំទាស់នឹហដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14286 08-04-2024 186 18-12-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចផ្ទេររឿងក្តី
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 14285 08-04-2024 167 23-11-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 13764 06-03-2024 19 23-01-2017 ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 13762 06-03-2024 71 22-06-2023 ប្ដឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 13760 06-03-2024 164 22-11-2023 សុំដីកាសម្រេចមានសិទ្ធអំណាចមេបា
Page 2 of 33