ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9494 09-05-2023 38 21-03-2023 សុំចាក់ដីធ្វើស្នាក់ការបក្ស
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9493 09-05-2023 34 16-03-2023 សុំឱ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9415 03-05-2023 103 08-08-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9386 25-04-2023 32 01-03-2022 ពាក្យសុំដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9377 27-04-2023 109 17-08-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9369 27-04-2023 90 01-07-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9342 10-05-2023 20 20-02-2023 សុំឹរឹបអូសអចលនវត្ថុ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9294 27-04-2023 24 21-02-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9293 27-04-2023 159 20-12-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9287 26-04-2023 29 14-03-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9265 25-04-2023 22 20-02-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9260 25-04-2023 13 31-01-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9259 25-04-2023 16 07-02-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9248 24-04-2023 156 08-12-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9244 24-04-2023 48 30-03-2022 សុំដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន អចលនវត្ថុដី
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9240 24-04-2023 17 15-02-2023 រក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9226 20-04-2023 3 11-01-2023 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9222 21-04-2023 1 01-01-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9221 21-04-2023 1 13-01-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 9220 21-04-2023 37 05-12-2022 ប្តឹងជំទាស់ដីកាសម្រេច
Page 6 of 33