ល.រ ប្រភេទសាលដីកា លេខ សាលដីកា ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សាលដីកា លេខ សំណុំរឿង ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចំលើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង
1 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 11003 24-08-2023 430 04-04-2023 ឆបោក
2 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10958 16-08-2023 5 02-01-2023 ទាមទារប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ ថ្លៃភ្លើង ទឹក
3 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10955 09-08-2023 1 13-01-2023 ជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
4 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10660 26-07-2023 132 01-07-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេច
5 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10321 07-07-2023 17 15-02-2023 រក្សាការពារ
6 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10318 21-06-2023 27 13-03-2023 ប្តឹងជំទាស់ដីការសម្រេច
7 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10316 21-06-2023 66 18-05-2022 ជំទាស់ដីការសម្រេចអំពីពាក្យសុំ
8 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10268 21-06-2023 147 27-11-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចអំពីពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីការសម្រេចការពារ
9 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10267 21-06-2023 153 28-11-2022 ប្តឹងជំទាស់នឹងដីការសម្រេច
10 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10266 20-06-2023 52 19-04-2023 ពាក្យសុំដីការសម្រេចចាត់ចែងជាបណ្តោះអាសន្ន
11 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10207 19-06-2023 42 28-03-2023 ប្តឹងសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
12 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10203 19-06-2023 54 19-04-2023 ប្តឹងសុំកុំចេញវិញ្ញាបនបត្រ...
13 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10201 27-06-2023 103 08-08-2022 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
14 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10198 27-06-2023 41 24-03-2023 សុំចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
15 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10141 13-06-2023 24 21-02-2023 សុំដីកាសម្រេចរក្សាការពារ
16 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10130 16-06-2023 49 12-04-2023 សុំដីការសម្រេចរក្សាការពារ
17 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10101 13-06-2023 53 19-04-2023 សុំដីការសម្រេចរក្សាការពារ
18 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10099 13-06-2023 51 19-04-2023 រក្សាការពារ (​ ទាក់ទងនឹងកូន )
19 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10080 12-06-2023 47 06-04-2023 រក្សាការពារ
20 ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ 10076 12-06-2023 12 31-01-2023 រក្សាការពារ
Page 4 of 33